หน้าส่งงานครูชัยมงคล เทพวงษ์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

วิธีการส่งงาน

โปรแกรม file://192.168.90.3

ชิ้นงาน 1
 ครูชัยมงคล  เทพวงษ์ วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
สาระเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม เลขที่ 88/7 หมู่ 10 ถนนนครสวรรค์-พิษณุโลก
ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 60000