สาระที่ 4 เทคโนโลยี กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม
เลขที่ 88/7 หมู่ 10 ถนนนครสวรรค์-พิษณุโลก
ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 60000

เว็บไซต์โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม

บทเรียนผ่านเครือข่ายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

บทเรียนผ่านเครือข่ายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

| เปลี่ยนรหัสผ่าน | ลืมรหัสผ่าน | Login หรือ Logout (ระบบ NMM-Cisco-WIF)

---------------------------------------------------------------
ดาวน์โหลด โปรแกรมพิมพ์ใบปะหน้าแบบทดสอบ | โปรแกรม ปพ.5 |  

| ห้องสอบ | Cisco Map | User CiscoAuthen | ผังห้องเรียน ICT4 | ICT1

| โครงสร้างรายวิชาสาระเทคโนโลยี | หลักสูตรสาระที่ 4 เทคโนโลยี | ระบบไฟฟ้า-Lan ict4.pdf |

| ผลการเรียน "ร" หน้า 23, 25 | ข้อแนะนำสำหรับผู้ใช้งานคอมพิวเตอร์ในห้องเรียน ICT |

| เช็คผลการเรียนสำหรับครูผู้สอน |

 Logout ระบบเก่า | www.ChaiWbi.com | www.nmm.ac.th | www.nperf.com