ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 : ข้อมูลวันที่ 22 มกราคม 2564

แบบฟอร์มแผนการวัดผลประเมินผล ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 >>  Download :: [PDF] / [WORD]

     - คำสั่งการนิเทศ
     - ตารางการนิเทศ
     - แบบบันทึกการนิเทศ

      ข้อมูลการนิเทศ ปี 2562

ใบรายชื่อนักเรียนปีการศึกษา 2563 [ข้อมูล ณ วันที่ 6 มกราคม 2564]

ม. 1  |  ม. 2  |  ม. 3  | ม.  4  |  ม. 5  |  ม. 6  |


     * บทคัดย่อวิจัย 2562 
     * บทคัดย่อวิจัย 2561
     * บทคัดย่อวิจัย 2560
     * บทคัดย่อวิจัย 2559
   
 
ตารางกำหนดการสอบแก้ตัว ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
          * ลงทะเบียนสอบแก้ตัว ม.2
          * ลงทะเบียนสอบแก้ตัว ม.3
          * ลงทะเบียนสอบแก้ตัว ม.5
          * ลงทะเบียนสอบแก้ตัว ม.6
 
  ส่วนหน้า    [ Word // PDF ]
  หมวด 1 แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการติดตามนักเรียน  [ Word // PDF ]   
  หมวด 2 แนวปฏิบัตืของครูทีปรึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  [ Word // PDF ]
  หมวด 3 แนวปฏิบัตืของครูทีปรึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  [ Word // PDF ]
  หมวด 4 แนวปฏิบัตืของครประจำวิชา  [ Word // PDF ]
   
   

  โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม
เลขที่ 88/7 หมู่ 10 ถนนนครสวรรค์-พิษณุโลก ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ 0-5622-6967, 0-5622-7771, 0-5622-5768 แฟกซ์ 0-5622-8775, 0-5622-0736
E-mail : admin@nmm.ac.th