ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561

แบบฟอร์มแผนการวัดผลประเมินผล ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561  Download :: [PDF] / [WORD]

Download ใบรายชื่อนักเรียน ม.1 / ม.2 / ม.3 / ม.4 / ม.5 / ม.6 [ข้อมูลวันที่ 23 พ.ค. 2561]


ตารางการเรียนซ้ำ 5 ภาคเรียน ปีการศึกษา 2560 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

ปฏิทินการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
 
       - คำสั่งการนิเทศ       เอกสารกิจกรรมชุมนุมและกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์
       - ตารางการนิเทศ       - ใบสมัครชุมนุม
       - แบบบันทึกการนิเทศ       - สมุดประเมินผลกิจกรรมชุมนุม
        - ใบรายชื่อนักเรียนเพื่อส่งผลการเรียนภาคเรียนชุมนุม
        - ใบขอย้ายกิจกรรมชุมนุม
        - สมุดบันทึกกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 
   
  ส่วนหน้า    [ Word // PDF ]
  หมวด 1 แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการติดตามนักเรียน  [ Word // PDF ]   
  หมวด 2 แนวปฏิบัตืของครูทีปรึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  [ Word // PDF ]
  หมวด 3 แนวปฏิบัตืของครูทีปรึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  [ Word // PDF ]
  หมวด 4 แนวปฏิบัตืของครประจำวิชา  [ Word // PDF ]
   
   

  โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม
เลขที่ 88/7 หมู่ 10 ถนนนครสวรรค์-พิษณุโลก ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ 0-5622-6967, 0-5622-7771, 0-5622-5768 แฟกซ์ 0-5622-8775, 0-5622-0736
E-mail : admin@nmm.ac.th