ปฏิทินการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560  

Download ใบรายชื่อนักเรียน     ม.1 / ม.2 / ม.3 / ม.4 / ม.5 / ม.6       [ข้อมูล ณ วันที่ 8 ธ.ค. 2560] 

  เอกสารกิจกรรมชุมนุมและกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์
       - ใบสมัครชุมนุม
       - สมุดประเมินผลกิจกรรมชุมนุม
       - ใบรายชื่อนักเรียนเพื่อส่งผลการเรียนภาคเรียนชุมนุม
       - ใบขอย้ายกิจกรรมชุมนุม
       - สมุดบันทึกกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม
เลขที่ 88/7 หมู่ 10 ถนนนครสวรรค์-พิษณุโลก ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ 0-5622-6967, 0-5622-7771, 0-5622-5768 แฟกซ์ 0-5622-8775, 0-5622-0736
E-mail : admin@nmm.ac.th