โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม ทดลองจัดการเรียนการสอนทางไกล สำหรับนักเรียนชั้น ม.2, ม.3, ม.5 และ ม.6 ปีการศึกษา 2563 ระหว่างวันที่ 18 พ.ค. - 30 มิ.ย. 2563
สำหรับผู้สมัครเข้าศึกษาต่อชั้น ม.1 และ ม.4 ที่สนใจทดลองเรียนสามารถเข้าทดลองเรียนโดยเลือกเรียนห้องใดก็ได้ตามความสนใจ

 

:: เลือกระดับชั้นเรียน