โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม จัดการเรียนการสอน ONLINE สำหรับนักเรียนทุกระดับชั้น ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ระหว่างวันที่ 1 - 11 มิถุนายน 2564

 

:: เลือกระดับชั้นเรียน