โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม จัดการเรียนการสอน ONLINE สำหรับนักเรียนทุกระดับชั้น ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ระหว่างวันที่ 5 - 8 ม.ค. 2564

 

:: เลือกระดับชั้นเรียน
 
           คู่มือการจัดทำ Google Form
           คู่มือการจัดทำ Google Site