เอกสารงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

 
  แบบบันทึกการเยี่ยมบ้านนักเรียน ปีการศึกษา 2563  :: Download >> [ PDF ]  :  [ EXCEL ]  
    เกณฑ์การคัดกรองนักเรียน ปีการศึกษา 2563
    แบบประเมินตนเอง SDQ (ฉบับนักเรียนประเมินตนเอง)
    แบบสรุปการคัดกรองนักเรียนเป็นรายบุคคล [ WORD ]  :  [ EXCEL ]
    คู่มือการจัดกิจกรรมโฮมรูม (Home Room) [ WORD ]  :  [ PDF ]
    แบบบันทึกการจัดกิจกรรมโฮมรูม [ WORD ]  :  [ PDF]
    บันทึกข้อความส่งสรุปผลการดำเนินงาน [ WORD ]
 
   
   
   
 

  โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม
เลขที่ 88/7 หมู่ 10 ถนนนครสวรรค์-พิษณุโลก ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ 0-5622-6967, 0-5622-7771, 0-5622-5768 แฟกซ์ 0-5622-8775, 0-5622-0736
E-mail : admin@nmm.ac.th