กลุ่มบริหารวิชาการ  กลุ่มบริหารงานบุคคล
  กรอบการนำเสนอวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices)    แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)
  รายงานการใช้สื่อและการพัฒนาสื่อการเรียนการสอน    สรุปผลการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน : Word
  องค์ประกอบของงานวิจัยในชั้นเรียน   เอกสารประกอบแนบตัวชี้วัด 13 ตัวชี้วัด 
        ::  วิจัย 5 บท  >>  PDF / Word   สรุปผลการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 : Word
        ::  วิจัยหน้าเดียว  >>  PDF / Word     คู่มือโฮมรูมยาว : Word
  แบบฟอร์มแผนการวัดผลประเมินผล      
  แผนการจัดการเรียนรู้       
         ::  แบบฟอร์มบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง : ตัวอย่าง  กลุ่มบริหารงบประมาณ
  โครงการสอน   บันทึกข้อความขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการจัดซื้อ/จัดจ้าง
  PLC : ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ   บันทึกข้อความขออนุมัติเปลี่ยนแปลงไตรมาส
  แบบฟอร์มการจัดทำข้อสอบ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559   :  Word   แบบฟอร์มการเขียนโครงการ
  ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางต้องรู้ และควรรู้   ทิศทางการจัดการศึกษา
  แบบฟอร์มทะเบียนแหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกห้องเรียน   การจัดทำรายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
        รวมเอกสารขอยกเว้น หรือผ่อนผันเงินบำรุงการศึกษา
  แบบฟอร์มงานวัดผลและประเมินผล      
  แบบบันทึกผลการเรียนประจำรายวิชา (ปพ.5) จากระบบ SGS : Word      
  บันทึกข้อความ รายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน : Word  กลุ่มบริหารทั่วไป
  บันทึกข้อความ ขออนุมัติให้ผลการเรียน ร : Word    
  บันทึกข้อความ รายงานสรุปการขออนุมัติให้ผลการเรียน ร : Word      
  แผนการวัดผลประเมินผล รายวิชาหน้าที่พลเมือง ภาคเรียนที่ 1
     
         :: Download |[ ม.1 ]| |[ ม.2 ]| |[ ม.3 ]| |[ ม.4 ]| |[ ม.5 ]|
     
  แผนการวัดผลประเมินผล รายวิชาหน้าที่พลเมือง ภาคเรียนที่ 2
     
         :: Download |[ ม.1 ]| |[ ม.2 ]| |[ ม.3 ]| |[ ม.4 ]| |[ ม.5 ]|