นางสาวจารุวรรณ  เส็งสุข
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

 
นางพิมลพรรณ  ทาจวง นางสาวณัฐนพิน  จันทรวรชาติ นางพนิดา  พ่อค้า
     
นางสาวนภสวรรณ  การสมพิศ นายกิตติธัช  แสงดี นางสาวศิริภัทร  มั่นเขตกิจ
     
นางสาวสุชาดา  แซ่อึ้ง นางอลิสา  วีระน้อย นางอาทิตยา  พิลึก
     
นางสาวลาภิสรา  วงค์หล้า นางสาวนพวรรณ วงศ์วาร นางสาวเธียรดา พระเทพ
     
นางจิตติมา สุพัฒน์ นางดุจเดือน หมีอิ่ม นายปรีชา  จันลา
     
Miss Shirlyn C. Sacpa Mr.Aaron Frederick Duncan Mr.Buma Derrick Njekoh
     

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม
เลขที่ 88/7 หมู่ 10 ถนนนครสวรรค์-พิษณุโลก ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ 0-5622-6967, 0-5622-7771, 0-5622-5768 แฟกซ์ 0-5622-8775, 0-5622-0736
E-mail : admin@nmm.ac.th