นายชาญวิทย์   พันธ์ศุภะ
หัวหน้างานแนะแนว

 
นางนิตยา  กล่อมจิตร นางอุ่นเรือน  พรมบาง นางสาวพลอยชมพู  มีบุญ
     
     

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม
เลขที่ 88/7 หมู่ 10 ถนนนครสวรรค์-พิษณุโลก ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ 0-5622-6967, 0-5622-7771, 0-5622-5768 แฟกซ์ 0-5622-8775, 0-5622-0736
E-mail : admin@nmm.ac.th