นายศาสตรา  คุณโทถม
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

 
สิบเอกสมพร  เล็กขำ นายปรารถนา  บัวตูม นายนพดล  โอชา
     
   
นางสาววิมล  จันทวงค์    
     
     
     

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม
เลขที่ 88/7 หมู่ 10 ถนนนครสวรรค์-พิษณุโลก ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ 0-5622-6967, 0-5622-7771, 0-5622-5768 แฟกซ์ 0-5622-8775, 0-5622-0736
E-mail : admin@nmm.ac.th