นางสาวพิมพ์นภา มาลัย
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

 
 
นายอดิศร  ชนะโลก นายโกเมศ  ทังสุพานิช นางวรรณทนาภร  ลิขิตสุภิณ
     
นางสุวิมล  อินอ้าย นางสุทธินี โอภาษี ว่าที่ ร.ต.หญิงบุญญาพร  น้อยธรรมราช
     
นายอภิสิทธิ์  วงศ์สุทธิ์ นายปัญญา  พรมพิทักษ์ นางสาววรินทรัตน์  เงินสุข
     
   
นายแสวง  สาริวงษ์    
     
     

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม
เลขที่ 88/7 หมู่ 10 ถนนนครสวรรค์-พิษณุโลก ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ 0-5622-6967, 0-5622-7771, 0-5622-5768 แฟกซ์ 0-5622-8775, 0-5622-0736
E-mail : admin@nmm.ac.th