นายฉลอง  เกษรบัว
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 
นายสุรเดช  วงศ์กระจ่าง นางวรัญญา  เถื่อนช้าง นางสาวสินจัย   ชาริดา
     
นางกนกพร  จีนมหันต์ นายปรเมษฐ   บาลเพียร นางนลินี   ประทุมานนท์
     
นางนภัสวรรณ   นุชชม นางสาวศศิภัสสร   พูลทอง นายสนธยา   รอดแสวง
     
นางกิตตินภา   เขตวิทย์ นายสรรเสริญ   วีระพจนานันท์ นายองอาจ   เมณฑ์กูล์
     
นางสาวศรีนวล   วงษาพันธ์ นางสาวคัทธรียา   โคตรสีกุล นายสุเมธ   สระทองแป้น
     
นางสาววรรณวิภา  ห้อยกอน นายชัยมงคล  เทพวงษ์ นางอาทีวร  ใจการุณ
     
นายทวี  ไวยมิตรา นางสาวกิตติ์ชญาห์ เมธาวรารักษ์ นายศุภชัย  ช่อมะลิ
     
 
นางวารุณี ชัยรัตนศักดา นายณัฐพล ภู่ตระกูล  
     
     

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม
เลขที่ 88/7 หมู่ 10 ถนนนครสวรรค์-พิษณุโลก ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ 0-5622-6967, 0-5622-7771, 0-5622-5768 แฟกซ์ 0-5622-8775, 0-5622-0736
E-mail : admin@nmm.ac.th