นายณัฏฐ์วัฒน์   อนันตะสุข
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

 
 
นายพีรวิญช์   เสือเผือก นางวิภา   จันทร์แจ่ม นางมณีกาญจน์   เจิมขุนทด
     
นายธนสาร   ปานอ่อง นางธนวรรณ  มุขขันธ์ นางสุวรรณา ยุ่นชัย
     
นางศิริพร   ศรีผึ้ง นางอุษา   ทองอ่อน นางศศิลักษณ์  ปานเลิศ
     
นางสาวอังศุมาลินทร์   คชพงษ์ นายบรมพงศ์   สินบุญมา นายจรินทร์   สิทธิวะ
     
 
นางสาวณิชกานต์  เวชกรณ์ นายปิยะพงศ์  แสงเงิน  
     
     
     

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม
เลขที่ 88/7 หมู่ 10 ถนนนครสวรรค์-พิษณุโลก ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ 0-5622-6967, 0-5622-7771, 0-5622-5768 แฟกซ์ 0-5622-8775, 0-5622-0736
E-mail : admin@nmm.ac.th