นางศศิลักษณ์  ปานเลิศ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

 
 
นายพีรวิญช์   เสือเผือก นางวิภา   จันทร์แจ่ม นางอำพร   เขมะปัญญา
     
นายธนสาร   ปานอ่อง นางมณีกาญจน์   เจิมขุนทด นางธนวรรณ  มุขขันธ์
     
นางสุวรรณา ยุ่นชัย นางศิริพร   ศรีผึ้ง นางอุษา   ทองอ่อน
     
นายณัฏฐ์วัฒน์   อนันตะสุข นางสาวอังศุมาลินทร์   คชพงษ์ นายบรมพงศ์   สินบุญมา
     
นายจรินทร์   สิทธิวะ นางสาวณิชกานต์  เวชกรณ์ นางฉัตรศรณ์  หาแก้ว
     
   
นายปิยะพงศ์  แสงเงิน    
     
     

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม
เลขที่ 88/7 หมู่ 10 ถนนนครสวรรค์-พิษณุโลก ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ 0-5622-6967, 0-5622-7771, 0-5622-5768 แฟกซ์ 0-5622-8775, 0-5622-0736
E-mail : admin@nmm.ac.th