นายกฤษฎา อิ่มพงษ์
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

 
 
นางเกวลี   ชนะชัย นางนวลศรี   สัตยวงศ์ทิพย์ นางจิตธิดา   จรบุรี
     
นางทิพวรรณ   ชวนะรานนท์ นายณคพศ   ปิยภัทรกุล นางชุลีกร พิมลศรี์
     
นางนุชจรี   จันทร์เกิด นางพรรณภา   อ่อนอุทัย นางสาวบงกชรัตน์   โลหะกรด
     
นางสาวปรางฝัน   แสงโพธิ์ ว่าที่ร้อยตรีวรุฒ  สาครสิทธิ์ ว่าที่ ร.ต. หญิง วารุณี บุญชู
     
     
     

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม
เลขที่ 88/7 หมู่ 10 ถนนนครสวรรค์-พิษณุโลก ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ 0-5622-6967, 0-5622-7771, 0-5622-5768 แฟกซ์ 0-5622-8775, 0-5622-0736
E-mail : admin@nmm.ac.th