รักษ์ศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำวิชาการ สืบสานงานพระราชดำริ


      รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง พนักงานสถานที่ [รับสมัครวันที่ 17-23 เม.ย.62]
        >> รายละเอียดประกาศ

     รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง พนักงานบริการเอกสารทั่วไป
        >> รายละเอียดประกาศ   ::   >> ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก

     รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง ผู้ช่วยแม่ครัว 
        >> รายละเอียดประกาศ   ::   >> ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
ชมภาพกิจกรรม Gallery
 Downloadโครงร่างวิจัยในชั้นเรียน

แบบฟอร์มการจัดทำข้อสอบ
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา2559
Download   PDF  :  Word

แบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้
Download   PDF  :  Word

ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้
แกนกลางต้องรู้และควรรู้

แบบฟอร์มแฟ้มสะสมงาน
Download   PDF : Word

แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน
Download   PDF : Word

แบบรายงานผลโครงการ
แบบฟอร์มเปล่า

แบบรายงานผลโครงการทั่วไป
พร้อมตัวอย่าง

แผ่นพับสรุปผลการประเมิน
คุณภาพภายในสถานศึกษา
ปีการการศึกษา 2559

แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน
และผลการประเมินตนเอง
รายบุคคล (SAR)
Dowmload   PDF : Word

มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เพื่อการประกันคุณภาพภายใน
Download    PDF : Word

 


 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
     

  โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม
เลขที่ 88/7 หมู่ 10 ถนนนครสวรรค์-พิษณุโลก ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ 0-5622-6967, 0-5622-7771, 0-5622-5768 แฟกซ์ 0-5622-8775, 0-5622-0736
E-mail : admin@nmm.ac.th

 
 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์