รักษ์ศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำวิชาการ สืบสานงานพระราชดำริ

   รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง       
     เจ้าหน้าที่ห้องสมุด
   ดูประกาศรับสมัคร : ใบสมัคร
     ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ : ประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบได้ :: 5 ตุลาคม 2561

  รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง       
     พนักงานพิมพ์เอกสาร
   ดูประกาศรับสมัคร : ใบสมัคร
     ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ : ประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบได้ :: 17 ส.ค. 2561
ชมภาพกิจกรรม Gallery
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player
Downloadโครงร่างวิจัยในชั้นเรียน

แบบฟอร์มการจัดทำข้อสอบ
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา2559
Download   PDF  :  Word

แบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้
Download   PDF  :  Word

ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้
แกนกลางต้องรู้และควรรู้

แบบฟอร์มแฟ้มสะสมงาน
Download   PDF : Word

แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน
Download   PDF : Word

แบบฟอร์มเขียนโครงการปี 2561
Download   PDF : Word

แบบรายงานผลโครงการ
แบบฟอร์มเปล่า

แบบรายงานผลโครงการทั่วไป
พร้อมตัวอย่าง

แผ่นพับสรุปผลการประเมิน
คุณภาพภายในสถานศึกษา
ปีการการศึกษา 2559

แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน
และผลการประเมินตนเอง
รายบุคคล (SAR)
Dowmload   PDF : Word

มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เพื่อการประกันคุณภาพภายใน
Download    PDF : Word

กลยุทธ์โรงเรียน PDF : Word


 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
     

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

     

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

     

  โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม
เลขที่ 88/7 หมู่ 10 ถนนนครสวรรค์-พิษณุโลก ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ 0-5622-6967, 0-5622-7771, 0-5622-5768 แฟกซ์ 0-5622-8775, 0-5622-0736
E-mail : admin@nmm.ac.th

 
 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์