รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง พนักงานสถานที่ [รับสมัครวันที่ 2 - 8 ก.ค. 63]
             >> รายละเอียดประกาศ    

          รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัสดุ [รับสมัครวันที่ 8 - 14 เม.ย. 63]
             >> รายละเอียดประกาศ   ::  >> ประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือก

          รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่โสตฯ [รับสมัครวันที่ 8 - 14 เม.ย. 63]
             >> รายละเอียดประกาศ   ::  >> ประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือก
                                                                                                       ดูข่าวเพิ่มเติม.....
 
 

 
คู่มือการใช้งาน SGS

รูปแบบการจัดทำสรุปผลกิจกรรม
โครงการ (เริ่มปีการศึกษา 2563)

Downloadโครงร่างวิจัยในชั้นเรียน

แบบฟอร์มการจัดทำข้อสอบ
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา2559
Download   PDF  :  Word

แบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้
Download   PDF  :  Word

ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้
แกนกลางต้องรู้และควรรู้

แบบฟอร์มแฟ้มสะสมงาน
Download   PDF : Word

แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน
Download   PDF : Word

แบบรายงานผลโครงการ
แบบฟอร์มเปล่า

แบบรายงานผลโครงการทั่วไป
พร้อมตัวอย่าง

แผ่นพับสรุปผลการประเมิน
คุณภาพภายในสถานศึกษา
ปีการการศึกษา 2559

แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน
และผลการประเมินตนเอง
รายบุคคล (SAR)
Dowmload   PDF : Word

มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เพื่อการประกันคุณภาพภายใน
Download    PDF : Word

มาตรฐานการศึกษา 2561
สารสนเทศ ปีการศึกษา 2560

SAR 2561 สารสนเทศ ปีการศึกษา 2559
SAR 2560  
SAR 2559  
   
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
       
 
     
  บันทึกข้อความ ขออนุญาตดำเนินงานตามโครงการ      
 
     
   - ประกาศ เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง      
  - ก่อสร้างบ้านพักครู 8 ครอบครัว      
  - ก่อสร้างห้องน้ำ ห้องส้วมนักเรียนหญิง      
  - ก่อสร้างห้องน้ำ ห้องส้วมนักเรียนชาย      
 
     
     

  โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม
เลขที่ 88/7 หมู่ 10 ถนนนครสวรรค์-พิษณุโลก ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ 0-5622-6967, 0-5622-7771, 0-5622-5768 แฟกซ์ 0-5622-8775, 0-5622-0736
E-mail : admin@nmm.ac.th

 
 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์