ประกาศฯ เรื่อง การจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 และมาตรการป้องกันในช่วงสถานการณ์ COVID-19
รูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน ของโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม [ แบ่งนักเรียนในห้องเรียนออกเป็น 2 กลุ่ม สลับกลุ่มมาเรียน ]
    รายชื่อนักเรียนจัดตามกลุ่มการมาเรียน   >> [ ม.1 ] -- [ ม.2 ] -- [ ม.3 ] -- [ ม.4 ] -- [ ม.5 ] -- [ ม.6 ] <<
 

  ตารางเวลาการมาเรียนของนักเรียน

 
 
 

SCAN QR-Code
หรือคลิกที่ภาพ
เพื่อร่วมให้ข้อมูล
ปัญหา ที่พบจากการ
จัดการเรียนการสอนของโรงเรียน
ในสถานการณ์  COVID-19